Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
PN. „ Word od Alloc. Design Awards 2020”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Word od Alloc. Design Awards 2020 zwanego dalej „Konkursem”, jest Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski z siedzibą w Sierosławiu, przy ul. Skrajnej 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwany dalej „Organizatorem”.
I.2. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 09.06.2020 r. do dnia 27.11.2020 r.
I.3. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i jego produktów, a przez to zwiększenie popytu na te produkty i zwiększenie ich sprzedaży.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
II.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
II.2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wśród pełnoletnich osób fizycznych, które prowadzą działalność w zakresie architektury, projektowania wnętrz, designu itp. („Uczestnik”).
II.3. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie jedna osoba fizyczna tj. wyłączone z Konkursu są prace zbiorowe.
II.4. W Konkursie biorą udział wszystkie osoby, które zgłoszą prace konkursowe poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Organizatora www.alloc.pl/konkursdlaarchitektow i dopełnią formalności związanych z rejestracją online, a w szczególności podadzą wszystkie wymagane dane. Rejestracja online oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
II.5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez Uczestników projektu pomieszczenia na zasadach określonych w pkt IV Regulaminu z wykorzystaniem tekstur paneli laminowanych HPL marki Alloc.
II.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu pełne i wyłączne prawa autorskie do przesłanych prac. Jednocześnie Uczestnik przesyłając pracę konkursową udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji na korzystanie z prac, ich publikację we wszelkich mediach i dostępnych środkach publikacji oraz zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi technikami, wprowadzanie do sieci, w tym Internetu oraz udostępnianie podmiotom trzecim.
II.7. Każdy Uczestnik wyraża ponadto zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie projektów każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie projektu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw.
II.8. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przygotowane przez niego prace nie naruszają praw osób trzecich, a w przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń względem Organizatora Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności, względnie niezwłocznie naprawić poniesioną przez Organizatora szkodę w tym zakresie, wliczając w to koszt wypłaconego odszkodowania, koszty postępowań sądowych oraz koszt obsługi prawnej Organizatora.
II.9. Nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu z momentem otrzymania Nagrody lub wyróżnienia przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do przesłanych przez siebie prac bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Organizator będzie uprawniony do korzystania z prac na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności do utrwalania i zwielokrotniania projektów każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechniania projektu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw Jednocześnie nagrodzeni Uczestnicy udzielają zgody Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do prac oraz oświadczają, iż nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do nagrodzonych prac.
II.10. Prawa do publikacji prac na zasadach opisanych powyżej uzyskuje organizator konkursu firma Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski z siedzibą w Sierosławiu, przy ul. Skrajnej 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz producent BerryAlloc NV Industrielaan 100 BE-8930 Menen.

III. ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH
3.1 Prace konkursowe mogą być składane jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.alloc.pl/konkursdlaarchitektow. W zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać swoje dane osobowe, adres email dla celów kontaktowych, nazwę produktu wykorzystanego w pracy konkursowej, wskazanie pomieszczenia, którego praca dotyczy oraz krótki opis pracy.
3.2 Uczestnik powinien przekazać również dane umożliwiające Organizatorowi przekazanie nagrody tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, prywatny adres email do korespondencji oraz dane Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika.

IV. ZASADY KONKURSU
IV.1. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace konkursowe, przydzielając je do następujących kategorii: SYPIALNIA, SALON, POKÓJ DZIECIĘCY oraz OBIEKTY KOMERCYJNE.
IV.2. Każda praca może zawierać maksymalnie dwa ujęcia (wizualizacje) tego samego pomieszczenia.
IV.3. Prace powinny być przesłane w formacie elektronicznym o następujących parametrach: min. rozdzielczość 1920×1200, wielkość pliku do 5MB, format pliku: JPG, TIFF, PNG, kolorystyka: RGB, kompresja: preferowana bezstratna, maks. 90%.
IV.4. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, które nie brały udziału w innych konkursach. W przypadku gdy okaże się, iż nagrodzony Uczestnik przesłał pracę, która narusza niniejsze postanowienia winien on niezwłocznie zwrócić nagrodę.
IV.5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia prac konkursowych, które naruszają prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
IV.6. Organizator nie odpowiada za udzielenie przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych uniemożliwiających ustalenie jego osoby lub też wydanie nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo anulowania przyznanej nagrody danemu Uczestnikowi i nagrodzenie w jego miejsce innego Uczestnika.
IV.7. Uczestnik Konkursu może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez poinformowanie o rezygnacji Organizatora. W takim przypadku w Konkursie nie będą uwzględniane prace złożone przez byłego Uczestnika.
IV.8. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który naruszył niniejszy Regulamin.

V. OCENA PRAC
V.1. Ocenę prac przeprowadza Organizator, biorąc pod uwagę estetykę prac, jakość wykonania, kreatywność oraz aktualność w odniesieniu do panujących trendów.
V.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 27.11.2020.
V.3. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni trzy prace, które zajmą odpowiednio 1-sze, 2-gie oraz 3-cie miejsce. Organizator może również przyznać wyróżnienia specjalne.
V.4. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

VI. NAGRODY
6.1 Nagrodami w Konkursie są środki pieniężne

• 1-sze miejsce – 10.000 zł
• 2-gie miejsce – 5.000 zł
• 3-cie miejsce – 2.000 zł

6.2 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród w Konkursie.
6.3 Kwoty związane z opodatkowaniem nagród ponosi w całości Organizator.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
VII.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub w formie email na adres konkurs.alloc@nobless.pl nie później niż do dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres.
VII.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
VII.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
VII.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VIII.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
VIII.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu.
VIII.3. Kontakt w sprawie Konkursu może odbywać się pocztą tradycyjną lub drogą mailową pod adresem konkurs.alloc@nobless.pl.
VIII.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora.
VIII.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, w tym również do skrócenia okresu jego trwania bez okresu wypowiedzenia lub zmiany wysokości nagród na przyszłość oraz do jego przedłużenia na dalszy okres.
VIII.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
VIII.7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji i udziału w Konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie, dokonania rozliczeń zgodnie z założeniami Konkursu, przez czas trwania Konkursu oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego do wygaśnięcia obowiązku podatkowego. W dowolnym momencie Uczestnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Organizatorem przy obsłudze Konkursu. W związku z koniecznością dokonania rozliczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie dane będą także przekazywane do Urzędu Skarbowego – w zakresie obowiązków podatkowych zgoda nie jest potrzebna, a dane nie mogą być usunięte przed upływem przedawnienia obowiązku podatkowego z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
VIII.8. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu umożliwienia kontaktu email Uczestnik zobowiązany jest do podania prywatnego adresu email. Organizator, kierując się troską o ochronę danych osobowych Uczestnika, ma prawo odmowy kontaktu z Uczestnikiem na adres inny niż prywatny (np. adres firmowy Uczestnika).
VIII.9. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

Gdzie kupić?

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy salon, wktórym zakupisz panele laminowane Alloc.

Więcej